Rates

This resort is situated close to the beach approximately 25 km’s from George and 25 km’s from Mossel Bay. The resort offers bird watching, fishing and is close to museums, crocodile and ostrich farms, the Cango Caves, hiking trails, laundry and scullery facilities shops and restaurants

Glentana Woonwapark Tariewe 2017
Glentana  Caravan Park Rates 2017
Tariewe onderhewig aan verandering
1 Dec - 18 Jan - Seisoenbesprekings noodsaaklik

Buite seisoen:
Geen bespreking vir ‘n spesifieke staanplek, u kies ‘n beskikbare staanplek by aankoms. Februarie - November
Verblyf is in kontant betaalbaar met aankoms
Rates subject to change
1 Dec - 18 Jan - Season bookings essential

Out of season:
No booking for a specific site, you choose an available site on arrival.
February - November
All accommadation payable in cash on arrival
Seisoen
(1 Des - 18 Jan Skoolvakansie)
GEEN TROELDIERE TYDENS SEISOEN
R 640.00
per dag  (2 persone)

R 100.00 per ekstra persoon
Season
(1 Dec - 18 Jan School Holiday)
NO PETS ALLOWED IN SEASON
R 640.00
per day (2 persons)

R 100.00 per extra person
Middelseisoen
(Maart / April skoolvakansie & Paasnaweek)
31 Mar - 18 Apr
Bespreking Noodsaaklik
R 430.00
per dag (4 Persone)

R 100.00 per ekstra persoon
Mid season
(March / April school holiday & Easter weekend)
31 March - 18 Apr
Bookings Essential
R 430.00
per day (4 Persons)

R 100.00 per extra person
Somer Buite seisoen
14 Jan - 30 Apr
uitsluitend middel seisoen
R300.00
per dag (4 persone)

R100.00 per ekstra persoon
Summer Out of season
14 Jan - 30 Apr
excluding mid season
R300.00
per day (4 persons)

R100.00 per extra person
Winter Buite seisoen
(Mei - November)
R 240.00
per dag (4 persone)

R 50.00 per ekstra persoon
Winter Out of season
(May - November)
R 240.00
per day (4 persons)

R 50.00 per extra person
Pensioenarisse bo 60 jaar
(buite seisoen)
Daagliks: R 170.00
per dag (2 persone)
Slegs vir 2 dae of langer

Maandeliks: R 2 750 (2 persone)
Pensioners above 60 years
(out of season)
Daily: R 170.00
per day (2 persons)
Only for 2 or more days

Monthly: R 2 750 (2 persons)
Dag besoeker van ‘n kampeerder
08h00 - 20h00
Daagliks: R100.00 per persoon
(moet by aankoms by kantoor aanmeld)
Day visitor to a camper
08h00 - 20h00
Daily: R 100.00 per person
(must report to office on arrival)
Nota:
Vertrktyd streng voor: 10h00
Aankoms Tyd: 14h00
Kinders onder 4 jaar: Gratis
Geen kredietkaart fasiliteite by park nie
Sleutel Deposito: R200-00
Ekstra voertuig: R50-00 per dag
TARIEWE ONDERHEWIG AAN VERANDERING
DIERE BELEID BESKIKBAAR BY PARK
Note:
Departure time strictly before: 10h00
Time of arrival: 14h00
Children under 4 years: Free
No credit card facilities at the park
Key Deposit: R200-00
Extra vehicle: R50-00 per day
RATES SUBJECT TO CHANGE
PET POLICY AVAILABLE AT PARK

Hoogseisoen Bespreekings:
‘n 50% deposito word met elke bespreking vereis en is nie terugbetaalbaar nie. Die betaaldatum is op die faktuur aangedui. Die balans is voor 1 September betaalbaar. Geen veranderings op u bespreking sal na 1 September toegelaat word nie. Alle verblyf moet voor aankoms vereffen word. Bykomende besoekerfooie gedurende u veblyf, of addisionele dae wat tot u oorspronklike bespreking bygevoeg moet word, moet op versoek betaal word en nie later as ‘n dag voor u vertrek nie.

High Season Bookings:
A 50% deposit is payable in respect of all bookings and is not refundable. The due date is indicated on your invoice. The balance is to be paid before 1 September. No changes to bookings will be accepted after 1 September. All accommodation to be settled prior to arrival. Additional visitors fees during your stay or additional days added to your original booking must be paid on request, but no later than the day before departure.